Добро дошли на Портал за достављање годишњих извештаја органа власти!


УПУТСТВО за достављање годишњег извештаја о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (члан 43)

Уводне напомене:

Годишњи извештаји о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја достављају се Поверенику до 20. јануара текуће године, за претходну годину, искључиво електронским путем,преко овог портала.

Обавезу достављања годишњих извештаја Поверенику имају органи из члана 3. тачка 1. Закона слободном приступу информацијама од јавног значаја (државни органи).

Каталог органа власти на које се примењује Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја доступан је на итернет презентацији Повереника https://www.poverenik.rs/images/stories/katalog-organa/katalog/Katalog.xlsx и ту овлашћено лице органа може само проверити, уласком у Каталог - колона „Обавеза информатора“, да ли орган има обавезу израде и достављања годишњег извештаја. Уколико је у колони "Обавеза израде Информатора" означено да тај орган није у обавези да достави извештај Поверенику, то није ни потребни да се региструје на Порталу за попуњавање годишњих извештаја. (Каталог је информативног карактера. У случају било какве недоумице молимо вас да се обратите Служби Повереника.)

Приликом првог приступања Порталу, овлашћено лице у државном органу је дужно да се региструје у складу са инстукцијама у овом упутству.

Извештаји државних органа представљају основу за израду годишњег извештаја о стању у области слободног приступа информацијама од јавног значаја, који Повереник подноси Народној скупштини, а доставља председнику Републике, Влади и Заштитнику грађана.

Пропуштање достаљања годишњег извештаја Поверенику представља прекршај прописан чланом 48. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

I Регистровање на Порталу

Приликом првог приступања Порталу, потребно је да се региструјете, односно да попуните образац, одштампате га, потпишете, оверите и скенирате, а потом доставите Поверенику на мејл адресу izvestaji@poverenik.rs . Са ове адресе у најкраћем року ће вам бити додељена корисничка шифра, путем које ћете моћи да приступите Порталу и директно (онлајн) уносити податке прописане чланом 43. Закона. Ради безбедности ваших података неопходно је да се иницијално додељена шифра одмах промени.

II Упутство за промену корисничке шифре

Да бисте извршили промену корисничке шифре на Порталу изаберите опцију „Промена шифре“. Поступак промене шифре је следећи:

  1. унети стару шифру (коју сте добили од Повереника приликом регистрације),
  2. унети нову шифру (може садржати велика и мала латинична слова и бројеве, са минимално 6, а максимално 10 карактера),
  3. поновити унос нове шифре (шифру поново уносите због потврде изабране шифре).

Када се заврши са уносом старе и нове шифре, притиском на дугме „Промени“ успешно је промењена шифра.

Заборављена шифра

Уколико сте заборавили вашу шифру, на екрану за пријављивање на Портал изаберите опцију Заборавио/ла сам шифру, отвориће вам се нови екран на коме је потребно да упишете ваше корисничко име и кликнете на Пошаљи инструкције за измену шифре. Након тога ћете добити инструкције за промену шифре на мејл којим сте се регистровали на Портал. У оквиру мејла кликните на Постави нову шифру. Отвориће се екран са два поља, у првом пољу упишите нову шифру, а у другом поновите нову шифру и потврдите.

Након тога у новом екрану кликните на Пријава на систем и пријавите се на Портал са вашим корисничким именом и новом шифром.

III Попуњавање извештаја

Члан 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја обавезује све државне органе, органе територијалне аутономије, органе локалне самоуправе и организације којима је поверено вршење јавних овлашћења да достављају извештаје о предузетим радњама у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Уласком у опцију "Моји извештаји", у главном менију, бирате годину за коју попуњавате годишњи извештај, односно можете извршити преглед претходно поднетих извештаја.

Извештај садржи податке о:

  1. броју поднетих захтева, броју потпуно или делимично усвојених захтева, као и о броју одбачених и одбијених захтева;
  2. броју и садржини жалби против решења којима се одбацује или одбија захтев;
  3. укупном износу наплаћених накнада за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја;
  4. мерама предузетим у вези са обавезом објављивања информатора;
  5. мерама предузетим у вези са одржавањем носача информације;
  6. мерама предузетим у вези са обуком запослених.

Штампање извештаја

Ваш извештај можете одштампати на следећи начин.

Када попуните све податке, кликом на дугме Сачувај, пре него што кликнете на дугме Закључај и поднеси извештај, путем опције ЦТРЛ+П, отвориће се принт екран који омогућава штампу извештаја.


Подаци из тач. 1) до 3) исказују се укупно и посебно за тражиоце у категорији: грађана, јавних гласила, удружења грађана, политичких странака, органа власти и других тражиоца.
Напомена:
Органи јавне власти често постављају питање на који рачун се врши наплата нужних трошкова израде копије документа на којима се налазе информације од јавног значаја. Стога у наставку следи одговор.
Наплата нужних трошкова израде копије документа на којима се налазе информације од јавног значаја, врши се на рачун Управе за трезор Министарства финансија 840-742328843-30, модел 97, са позивом на број општине.